بهای تمام شده خدمت با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت

خانه » مجله حسابداری » بهای تمام شده خدمت با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بهای تمام شده خدمت با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 استفاده از روش ABC براي محاسبه بهاي تمام شده خدمت

1-1- مقدمه

با توجه به اهميت دسترسی به اطلاعات صحيح در تصميم گيرهای مديران و توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته در ابعاد مختلف توام با افزايش پيچيدگي و تنوع فعاليتها، درك اين تغييرات و سنجش تاثيرات آن بر هزينه هاي سازماني اهميت زيادي دارد. يكي از سيستمهاي نوين هزينه يابي كه كاربردهاي گوناگون آن در فعاليتهاي خدماتي روز به روز در حال گسترش است، سيستم “هزينه يابي بر مبناي فعاليت“  يا اصطلاحا سيستم ABC” است. اين سيستم با بكارگيري روشهاي مناسب، اثرات حاصل از تغييرات فعاليتها، پيچيدگي، تنوع و ويژگيهاي خاص هر فعاليت را در محاسبه هزينه ها بهای تمام شده آن منظور مي كند. بهای تمام شده خدمت در واقع محاسبه قیمت خدمت عرضه شده می باشد که به صورت زیر با حسابداری مالی در ارتباط است.

مكانيزم عملكرد سيستم ABC

در سيستم هاي هزينه يابي سنتي، عموماً از طريق ايجاد مراكز هزينه، كليه هزينه هاي بخشهای مختلف هر سازمان جمع آوری شده و بر حجم خدمات ارائه شده تقسيم مي گردد تا از اين طريق بهاي تمام شده خدمات، تعيين شود. در اين سيستمها معمولا هيچگونه ارتباط منطقی و علت و معلولی بين فعاليتهاي لازم جهت براي خدمات ارائه شده و ميزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتيجه بهاي تمام شده خدمات منعكس كننده فعاليت ها و ارزشهاي منابع بكار گرفته شده نمي باشد. اما  سيستم ABC اين مشكل را بوسيله مرتبط كردن هزينه هاي سازماني با هزينه هاي فعاليتهاي عملياتي مرتفع مي سازد. اين سيستم از اين باور سرچشمه مي گيرد كه خدمات، فعاليتها را مصرف مي كنند و فعاليتها منابع را. در اين روش ابتدا هزينه ها به فعاليتها تخصيص مي يابد و سپس هزينه هاي تخصيص يافته به فعاليتها، بر مبناي استفاده هر يك از خدمات از فعاليتها، به آنها تخصيص داده مي شود. در واقع هزينه يابي بر مبناي فعاليت شيوه اي است كه بر اساس آن، هزينه خدمات و يا محصولات به عنوان جمع هزينه فعاليتهايي كه به خاطر ارائه آنها انجام مي شود، بدست مي آيد.

مراحل اجرای هزینه یابی خدمات با استفاده از روش ABC
براي پیاده سازی روش ABC، پس از شناخت وضعيت موجود و کسب اطلاع  از نحوه طبقه بندی هزينه ها در سيستم مالی و حسابداری وهمچنين شناسايي کليه بخشهايي که به نحوی در خدمت مورد نظر برای محاسبه بهای تمام شده آن موثر است، عمليات هزينه يابی ومحاسبه بهای تمام شده انجام می گیردبرای اين منظور با توجه به سلسله مراتب هزينه ها در سيستمABCاز 5مرحله تخصيص برایتسهيم هزينه ها به خدمت مورد نظر، که اين مراحل از بالای سطوح سازمان به طرف پايين سازمان می باشدبرای تخصيص هزينه ها در هرمرحله يک هدف هزينه  ( Cost Object) تعريف می گردد که بواسطه آن هزينه ها بر اساس مبناهای تسهيم از هر مرحله به مرحله بعدسرشکن می شودبا توجه به توضيحات فوق برای بکارگيری سيستم ABC به ترتيب مراحل انجام، بشرح زير مي باشد:

گام اول: شناسايي وضعيت سيستم موجود از جنبه هاي مختلف.

گام دوم: تفکيک فعاليتهاتوجه به اينکه هر شرکت فعالیت های متفاوتی دارند  بنابراين در مرحله اول می بايست فعاليتهای سازمان تفکيکگردد و با توجه به اينکه هدف محاسبه بهای تمام شده کدام خدمت است، هزینه های مربوط به ان خدمت باید برای محاسبه بهای تمام شدهدر  نظر گرفته شوند.
گام سوم: آناليز فعاليت جهت شناسايي و تفکيک فعاليتهای خدمت مورد نظر از سایر خدمات در بخشهای مشترکبا توجه به تنوع و تعددفعالیت ها  و به لحاظ ساختار مشترک بين بخشهای مختلف سازمان، در اين مرحله بخشهايي که خدمات آنها بطور مشترک مربوط بهفعاليتهای خدمت مورد نظر و سایر خدمات  است، مورد بررسی قرار می گیرد تا فعاليتهايي که مربوط به خدمت مورد نظر است  از سايرفعاليتها تفکيک و درصد آن نيز برآورد گردد
گام چهارم: تفکيک فعاليتها در خدمت مورد نظر با توجه به هدف هزينهاز آنجا که هدف هزينه در محاسبه بهای تمام شده یک خدمت خاصاست بنابراين در اين مرحله با توجه به نتايج مرحله قبل و در نظر گرفتن بخشهايي که به نحو مستقيم و غير مستقيم در خدمت مورد نظردخالت  دارند، فعاليتهايي که در رابطه با هر کدام از اهداف هزينه می باشند همراه با درصد آن فعاليت مشخص می گردد تا صرفا اين فعاليتهابه هدف هزينه تخصيص يابند.
گام پنجم: انتخاب مبنای تسهيم هزينه جهت تخصيص هزينه های هر مرکز فعاليت به هدف آندر اين مرحله برای تسهيم هزينه های هرمرکز فعاليت، يک مبنای تسهيم تعريف و مشخص می گردد تا بر اين اساس هزينه های ايجاد شده در هر کدام از مراکز فعاليت به هدف هزينهتخصيص يابد.
گام ششم: تسهيم هزينه های مربوط هزينه های غير مستقيم سرباری به هرکدام از اهداف هزينه.
در اين مرحله با استفاده و بکارگيری مبناهای تسهيم هزينه که برای هر مرکز فعاليت تعريف گرديد، هزينه های غير مستقيم سرباری بهاهداف هزينه تخصيص می يابند.
گام هفتم: آناليز فعاليت در سطح هر بخش ها سازمان جهت شناسايي بخشهای مختلف و فعاليتهايي که توسط هر بخش در راستایاهداف هزينه متعدد انجام می شودبا توجه به اينکه هدف هزينه در اين طرح، محاسبه بهای تمام شده یک خدمت خاص است، بنابراين میبايست فعاليتهايي که در هر بخش جهت خدمت مورد نظر انجام می شود، مشخص گرددبه عبارتی سهم هر بخش از فعاليتها و هزينه هایايجاد شده در آن  خدمت تعيين شود.

گام هشتم: هزينه يابی مراکز فعاليتدر اين مرحله با توجه به نتايج آناليز فعاليت هزينه های مربوط به فعاليتهای مستقيم و فعاليتهایسرباری غير مستقيم از دفاتر مالی و حسابداری شناسايي شده و بر حسب نوع هزينه در هر مرکز فعاليت تفکيک می گردد.
گام نهم : تخصيص هزينه های مستقيم و غير مستقيم به هر فعالیتدر اين مرحله با توجه به مبناهای تعريف شده در هر کدام از مراکزفعاليت پشتيبانی، هزينه های اين مراکز به اهداف هزينه تخصيص مي يابد.

توسط | ۱۳۹۷-۵-۲۷ ۱۴:۵۱:۲۵ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۷م, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سوال امنیتی پاسخ به این سوال برای تشخیص انسان از ماشین ضروری است.(کیبورد انگلیسی باشد)

برای تماس لمس کنید