اظهارنامه مالیاتی چیست؟

خانه » مجله حسابداری » اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی و مبانی مالیات بر عملکرد

مالیات عملکرد که به آن مالیات بر درآمد نیز گفته می شود مربوط به سودی است که مودیان از محل فعالیت خود در طی دوره ای که می توان آن را یک دوره مالی نامید کسب می نمایند. مودیان مالیاتی را اگر به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی طبقه بندی کنیم، مالیات عملکرد اشخاص حقیقی (بیشتر متصدیان واحدهای صنفی) طبق ماده 131 ق.م.م و پس از کسر معافیت های لازم (معافیت ماده 84 و …) محاسبه می گردد.

چرخه فعالیت های مالیات بر عملکرد پس از ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

به منظور محاسبه مالیات بر عملکرد، دارا بودن یک سیستم حسابداری در سازمان لازم است تا با استفاده از چرخه فرایند حسابداری بتوان صورت حساب سود و زیان سازمان را مشخص نمود و بر اساس میزان خالص سود میزان مالیات را محاسبه نمود:

1- مشخص نمودن سود خالص

2- محاسبه میزان مالیات با ضرب میزان سود در نرخ مالیات به صورت علی الحساب

3- تحویل اسناد و مدارک نحوه محاسبه مالیات

4- دریافت بند 2 از ممیز مالیاتی

5- رسیدگی مالیاتی توسط ممیز

6- صدور برگه تشخیص

7- صدور برگه قطعی مالیات

تشریح نحوه ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد

سیستم حسابداری یک سازمان، علاوه بر اینکه می تواند گزارش دقیقی از شرایط سازمان بدهد با استفاده از انعکاس سود در صورت حساب سود و زیان به یاری محاسبه مالیات بر عملکرد می آید. در واقع با توجه به ماهیت مالیات بر عملکرد و محاسبه این مالیات بر اساس سود کسب شده، این صورت مالی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

در واقع زمانی که این نرخ مشخص نباشد، مالیات به صورت علی الرأس محاسبه می شود. محاسبه مالیات به صورت عادی ضریبی از سود سازمان می باشد در حالی که مالیات علی الرأس ضریبی از فروش کل سازمان می باشد.

در توضیح چرخه فعالیت ها می توان این گونه اشاره کرد که پس از استخراج میزان سود با ضرب آن در نرخ اعلام شده برای صنایع مختلف به عنوان مثال 25% نرخ مالیات به صورت علی الحساب محاسبه می شود. این رقم، رقمی است که تمام محاسبات اظهار نامه مالیاتی به آن ختم خواهد شد.نا گفته نماند که رقم مالیات محاسبه شده علی الحساب باید با پشتوانه اسناد و مدارک مثبته باشد تا بتوان در زمان رسیدگی، چگونگی رسیدن به رقم مالیات را پشیبانی نمود. این عمل در زمانی که در هیئت رسیدگی به مالیات مطرح باشد درست مثل دفاع از پرونده ای در دادگاه به نظر می رسد، چرا که برای تک تک ارقام داخل اظهارنامه باید ادله و سند معتبر موجود باشد. ممیز مالیاتی در حوزه مربوطه با بررسی اظهار نامه و شواهد درخواست شده اقدام به بررسی می نماید. در حقیقت بند 2 همان مدارک و مستنداتی است که باید به ممیز به منظور رسیدگی تحویل شود. در صورتی که میزان گردش مالی شما کمتر از 800 میلیون تومان در سال باشد نیاز به حسابرسی ندارید و ممیز بدون حسابرسی رقم قطعی مالیات قابل پرداخت شما را اعلام خواهد کرد. اگر این موضوع در صورتی که ممیزی تشخیص دهد که سازمان شما نیاز به حسابرسی و یا بازبینی دارد بازدارنده نیست. در صورتی که هر کدام از مستندات ارائه شده خلاف واقع بودن سود منعکس شده و یا مالیات محاسبه شده را نشان دهد مالیات به صورت علی الرأس محاسبه می شود.

در زیر به عواملی چند که منجر به محاسبه مالیات به صورت علی الرأس می شود آورده شده است:

ترازنامه و حساب سود و زیان نداشته باشیم

بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یا گزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم

در صورتی که به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد

منظور از غیر قابل رسیدگی بودن: یعنی دفاتر مورد قبول هستند اما هزینه مورد قبول نیستند و یا به تشخیص ممیز دفاتر طبق آیین نامه و یا قوانین و استانداردهای حسابداری نیست.

مواردی از دفاتر که منجر به علی الرأس شدن می شود

تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

5- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده.

6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوءاستفاده.

7- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

8- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه.

9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه

10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتیکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد.

11- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

12- عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده

14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه)

15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

16- ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، بمنزله ثبت هزینه های غیرواقعی تلقی نمی شود.)

نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی و شرکت ها

ماده 131 ـ نرخ مالیات بر درآمد  اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال به  نرخ بیست درصد (20%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال  به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000)  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%).

مالیات عملکرد اشخاص حقوقی پس از کسر معافیت های لازم طبق ماده 105 ق.م.م و به نرخ 25% محاسبه و اخذ می گردد. ماده 105 ـ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، درصورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

توسط | ۱۳۹۷-۶-۴ ۱۸:۴۵:۳۲ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۷م, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سوال امنیتی پاسخ به این سوال برای تشخیص انسان از ماشین ضروری است.(کیبورد انگلیسی باشد)

برای تماس لمس کنید